สารพันปัญหา
1. คำถาม : กรณีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หากผู้สมัครได้รับคุณวุฒิอนุปริญญา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะรับสมัครบุคคลดังกล่าวได้หรือไม่
คำตอบ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตรไม่สามารถรับสมัครได้ เนื่องจากคุณวุฒิ ปวส. ไม่สามารถเทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิอนุปริญญา ซึ่งเป็นคุณวุฒิทงการศึกษาที่ไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1.แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

โทร : 092-2615636 E-mail : tip_muay@hotmail.com
ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
4. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำ ตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
5. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
6. คำถาม : ผู้สมัครสอบจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่เท่าไหร
คำตอบ :ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2564
7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ

1. ชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ที่เคาน์เตอร์บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 - 28 สิงหาคม 2564 ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย

2. ชำระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ต้องเป็นชื่อของผู้สมัครเท่านั้น)สามารถเลือกชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก“ชำระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค อื่น ๆ” ใส่เลข Com code : 91332 และใส่เลขที่ใบแจ้งชำระเงิน 10 หลัก (Ref No1.) จากนั้นใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Ref No.2) โดยชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 28 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. ชำระเงินผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต KTB NETBANK
ผู้สมัครซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ KTB NETBANK แล้ว สามารถเลือกชำระเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ พิมพ์ “91332” กดค้นหา ใส่เลขชำระเงิน 10 หลัก (Ref No1.) ใส่เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (Ref No2.) จากนั้น ระบุจำนวนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และกดตกลงชำระเงิน โดยชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 28 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท 
- และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท 

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ 
https://royalrain.thaijobjob.com
11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินให้ทราบ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ www.royalrain.go.th หัวข้อ "รับสมัครบุคคล" https://royalrain.thaijobjob.com
12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โทร : 092-2615636   หรือ E-mail : tip_muay@hotmail.com
13. คำถาม : กรณีผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ จะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.